You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PIRKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

Ši pirkimo ir pardavimo sutartis (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir MB „Demonai“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje www.demonai.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė). Įsigydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Sutarties galiojimas

Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, Elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo  vardą, pavardę ir pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir patvirtinęs, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka pasirinkęs vieną iš pasiūlytų mokėjimo būdų.

3.3. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti Elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos (grąžinimo sąlygas, kurios yra sudedamoji  šių Taisyklių dalis, žiūrėti 6 punkte.).

3.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.  

3.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4.Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis Elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas Elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.4 .Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Eektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

4.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs vieną iš galimų apmokėjimo būdų, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas. 

4.7. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

5. Prekių pristatymas

5.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

5.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą, Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie pristatymo datą.

5.4. Prekių pristatymo data ir laikas nurodomi Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, kol bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

5.5. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

5.5.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

5.5.2. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

5.6. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

5.7. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

5.8. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.       

6. Prekių gražinimas

6.1. Prekių grąžinimas ir keitimas atliekamas laikantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

6.2. Klientas norintis grąžinti prekę(-kes) privalo apie norimą gražinimą pranešti elektroniniu paštu: pagalba@demonai.lt.

6.3. Pateikęs prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą, pirkėjas prekes gali grąžinti per 14 dienų, nuo pristatymo datos.

6.4. Grąžinamos prekės turi atitikti šias sąlygas:

6.4.1. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (jos etiketės, saugumo plėvelės ir kt.). Šis reikalavimas netaikomas prekėms su trūkumais, broku;

6.4.2. Grąžinama prekė turi būti tvarkingoje, originalioje pakuotėje.

6.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžintos prekės pirkėjui, jeigu pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos tvarkos dėl prekių grąžinimo.

6.6. Grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Susitarimo atveju, grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas.                                       

7. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

7.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

7.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10. Informacijos siuntimas

10.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.